FORGOT YOUR DETAILS?

คำถามที่พบบ่อย

รับดำเนินการให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้ายี่ห้อของบริษัทเท่านั้น คือ ยี่ห้อSPENDER,SPEEDER,SENDER,T.C.COM ไม่ว่าคุณจะซื้อโดยตรงกับทางบริษัท หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายก็ตาม ทางเราดำเนินการขอใบอนุญาตให้ แต่ลูกค้าต้องเพิ่มอากรแสตมป์ 10 บาท เพื่อทำมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ และเอกสารต้องเตรียมให้ครบตามที่ กำหนด
กรณีที่ทำใบอนุญาตใช้เครื่องในนามบริษัทแต่ลูกค้าได้รับการยกเว้นการเสียภาษีหรือ ภ.พ.20 ลูกค้าต้องมีหนังสือยืนยันตนเอง ของผู้ประกอบการแนบทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่ากิจการไม่มีเลขผู้เสียภาษีอากร 13 หลักหรือ 10 หลักและไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับตราประทับบริษัท และผู้มีอำนาจเซ็นรับรองเอกสาร

การทำใบอนุญาตติดตั้งสถานีบ้านหรือรถที่ไม่ใช้เจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านหรือรถพร้อมเอกสาร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของ (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของ (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตร Call sign เจ้าของ กรณีที่เป็นเครื่อง  (VR)

ถ้าต้องการทำใบอนุญาตใช้ใหม่ (CB/VR) เอกสารที่ต้องใช้แต่สิ่งที่ต้องแนบคือ

- ใบแจ้งความหายจากสถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

- สำเนาบัตร Call Sign กรณีที่เป็นเครื่อง (VR)

มีอายุ : ตลอดอายุของเครื่องวิทยุสื่อสาร

ในกรณีที่มีวิทยุมากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปแต่เจ้าของคนเดียวกันให้ใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น

- สำเนาบัตร Call Sign กรณีที่เป็นเครื่อง (VR)

A. เอกสารผู้โอน

- สำเนาทะเบียนบ้าน (CB/VR)

- สำเนาบัตรประชาชน (CB/VR)

- ใบอนุญาตใช้เครื่องตัวจริง (CB/VR)

- หนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (CB/VR)

- สำเนาบัตร Call Sign กรณีที่เป็นเครื่อง (VR)

B.เอกสารผู้รับโอน

- สำเนาทะเบียนบ้าน (CB/VR)

- สำเนาบัตรประชาชน (CB/VR)

- สำเนาบัตร Call Sign กรณีที่เป็นเครื่อง (VR)

เอกสารที่ต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการวัด

- สำเนาทะเบียนบ้าน (วัด)

- สำเนาหนังสือแต่งตั้งวัด (จดทะเบียนวัด)

- สำเนาหนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาส

- สำเนาหนังสือแสดงตนของเจ้าอาวาส

* เซนต์ชื่อเจ้าอาวาสพร้อมกับ(ประทับตราที่เอกสารทุกใบ)

สำหรับคนที่บัตร Call sign หมดอายุต้องมี ใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นที่ กสทช. รับรอง

ช่วงนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีมติเห็นชอบให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกเลิกสัญญาณเรียกขาน สามารถยื่นขอรับใบอนุญาต พนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่โดยใช้สัญญาณเรียกขานเดิมได้  แต่ภายในระยะเวลา 1 ปี  ตามประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

บุคคลที่จะทำใบอนุญาตใช้เครื่องได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นไป

TOP