FORGOT YOUR DETAILS?

NEWS

บริการศึกษาดูงาน

ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ใดที่มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นหมู่คณะกับกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้เสริมประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร โดยมีวิศวกรทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นผู้นำการเยี่ยมชมดูงาน…ฟรี!!

บริการให้คำปรึกษา (Counseling)

กลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป มีบริการให้คำปรึกษา (counseling) ให้กับหน่วยงาน ราชการ องค์กร ทบวง กรม กอง ทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์ อบรม “การใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)” ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและผู้สนใจเข้าอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนของรัฐ…ฟรี!!

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ใช้ในการอบรม “การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)” ดังนี้

  1. ห้องอบรมขนาดความจุ 40-50 คน พร้อมแอร์และอุปกรณ์โปรเจคเตอร์
  2. ห้องอบรมขนาดความจุ 200-250 คน พร้อมแอร์และอุปกรณ์โปรเจคเตอร์
  3. ห้องอบรมขนาดความจุ 1000-1200 คน พร้อมพัดลมไอน้ำและอุปกรณ์โปรเจคเตอร์
    ** หากหน่วยงานองค์กรใดสนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่
    แผนกงานราชการ โทร . 061-110-0265, 098-280-8146

    หมายเหตุ : กลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธได้ตามความเห็นของบริษัทฯ เป็นที่สุด
การจัดอบรม ภูธรจังหวัดพะเยา
การจัดอบรม ภูธรจังหวัด แพร่
การจัดอบรม ภูธรจังหวัด ลำพูน
การจัดอบรม โรงเรียนนายร้อย จปร.


TOP