FORGOT YOUR DETAILS?

STATS & FUN FACTS

ขายไปมากกว่า 1.3 ล้านเครื่อง

33 ปี แห่งการบริการ

ตัวแทนจำหน่ายกว่า 350 ราย

71 Models ที่เรามีทั้งหมด

เกี่ยวกับบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป

logo about us     กลุ่ม บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2532 โดยจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น ก่อน โดยใช้ตึกแถวเล็กๆ เลขที่ 1102/3 ถ.สุขุมวิทย่านพระโขนงเป็นที่ทำการโดยธุรกิจหลักคือการจัดจำหน่ายวิทยุสื่อ สาร ซึ่งส่วนใหญ่จัดซื้อภายในประเทศจากผู้แทนจำหน่าย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาทางห้างฯ ได้เล็งเห็นลู่ทางจึงมีความคิดที่จะนำเข้าเอง โดยจัดตั้งบริษัท ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อนำเข้าวิทยุสื่อสารจากประเทศ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับจากผู้มี อุปการะคุณจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงนั้นกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

     ปี 2538 เป็นปีที่กรมไปรษณีย์โทรเลขเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ ต้องสอบในย่านความถี่ 245 และ 78 เมกกะเฮิร์ท โดยความถี่ที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันคือย่าน 245 เมกกะเฮิร์ท โดยบริษัทฯ มีวิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ไว้เพื่อสำรองจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีจำนวนรุ่นมากกว่า 30 รุ่น

       หลังจากนั้น ทางบริษัทฯได้ขยายกิจการ โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงงาน ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 20 ไร่ และได้จดทะเบียนในนามบริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด เพื่อเป็นสถานที่สำรอง ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น และบริษัท ที.ซี.เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เนื่องจากพื้นที่เริ่มคับแคบ โดยในปัจจุบันเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพวิทยุสื่อสารสเปนเดอร์ และผลิตอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด ยังได้ขยายงานทางด้านโลหะการ โดยทำการผลิตตู้ ATM ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป มีบุคลากรวิศวกร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า 200 คน

สารประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป

     ในปัจจุบันธุรกิจวิทยุสื่อสารมีการเจริญเติบโตมากขึ้น พร้อมๆ กับเทคโนโลยีของวิทยุสื่อสารไปจนถึงอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ต้องการระยะทางที่ไกลขึ้น การใช้งานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลอดจนมีน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินไป สเปนเดอร์ คือ วิทยุสื่อสารคุณภาพสูงที่ออกแบบอย่างรู้ทันความต้องการของผู้ใช้งานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่กลั่นจากหัวใจและมันสมองของทีมวิศวกรไทย ก่อนส่งต้นแบบไปผลิตยังต่างประเทศ และเพื่อให้สอดรับกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จึงได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่เพิ่มอีก 2 แบรนด์ อันได้แก่ "เซนเดอร์" และแบรนด์ "สปีดเดอร์" ซึ่งจะเน้นในเรื่องของคุณภาพและราคาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป ยังได้เห็นความสำคัญในเรื่องอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับวิทยุสื่อสารโดยใช้ภายใต้ แบรนด์ "ไคว่า" ซึ่งเราจะเป็นศูนย์อุปกรณ์สื่อสารครบวงจรที่มีสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ก่อนออกจำหน่ายถึงมือลูกค้า

       ในปีนี้กลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ปได้ครบรอบ 33 ปี ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ย่อมทำให้บริษัทรู้ดี ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศซึ่งแน่นอนทางบริษัทจะทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมโดย กลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป อยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ท้ายสุดนี้ กลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใด ก็ตาม มา ณ โอกาสนี้

ดร. นัฐวุฒิ วงศาเสถียร
ประธานกลุ่มบริษัท ที.ซี. กรุ๊ป

showroom

พันธกิจ

     "นำสินค้า ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าสู่ประชาชน" โดยการจัดหาสินค้าและการให้บริการแบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการค้นคว้าและวิจัยทางด้านการสื่อสารและ โทรคมนาคมที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและจรรยาบรรณสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์กรขอบเขตการจัดจำหน่ายและการให้บริการ

       ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหลัก ซึ่งแต่ละตัวแทนหลักจะมีหน้าที่กระจายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายย่อยทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยมีกลุ่มบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จะเป็นผู้คอยดูแลให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการออกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เช่น งาน ICT Expo, Motor Expo และการร่วมออกบูธกิจกรรมการอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ของแต่ละสมาคม เป็นต้น

       โดยกลุ่มบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จะมีการบริการดูแลสินค้าที่จัดจำหน่ายไปแล้ว ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน โดยจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปดูแลบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อดูแลสินค้าตลอดจนนำสินค้าที่ไม่สมบูรณ์กลับมาซ่อมบำรุง แก้ไข ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรือหากลูกค้ารายย่อยที่ต้องการมาใช้บริการด้วยตัวเอง กลุ่มบริษัท ที.ซี.กรุ๊ป ยังมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 44/4-5 ซอยภูมิจิตร สุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ไว้คอยดูแล และให้บริการในส่วนของแผนกโลหะการก็มีหน่วยบริการ ลูกค้าที่ทำหน้าที่ประเมินราคาชิ้นงานให้กับลูกค้าก่อนดำเนินการตกลง หรือหากลูกค้าท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่อขอรายละเอียด และราคาของชิ้นงาน ท่านสามารถเดินทางไปที่ บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางเราจะบริการท่านอย่างเป็นกันเอง

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารกับทางเราตามการใช้งาน

TOP